• hu
Nagykontrasztos nézet A+ 2020. szeptember 23., szerda

Patika Tőkeprogram

A Patika termékünk, kifejezetten a gyógyszertárak tulajdonlásának keretei között értelmezhető. A Patika Tőkeprogram lehetőséget teremt arra, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben meghatározott módon és mértékben - 25%-ban, illetve 50%-ban - a gyógyszerészek tulajdont szerezhessenek a gyógyszertárat üzemeltető társaságban, oly módon, hogy a KvfP megvásárolja az üzletrészt, átmenetileg tulajdonossá válik és az üzletrészt társaságunktól 5 év alatt vásárolhatja meg a gyógyszerész. A termék segítséget nyújt továbbá a gyógyszerész generációváltáshoz is, úgy, hogy társaságunk megvásárolja a tapasztalt gyógyszerész tulajdoni részesedését és erre opciós vételi jogot enged a fiatal gyógyszerész számára.

A Magyar Kormánynak törekvése azon közérdek, hogy a gyógyszertár létesítés és működtetés rendszerének újraszabályozásával és az ehhez szükséges pénzügyi (patika) alappal biztosítsa azon társadalmi és egészségpolitikai célokat, hogy a gyógyszerész személyes szakmai és egzisztenciális függetlensége, valamint az egészségpolitika beavatkozási lehetősége hosszú távon megmaradjon a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén, biztosítva ezzel a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátását. Ezen kormányzati elveknek eleget téve alakította ki a Kisvállalkozás –fejlesztési Pénzügyi Zrt. (továbbiakban KvfP Zrt.) a Patika Tőkeprogramot, melynek keretén belül a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben (továbbiakban: Gyftv.) meghatározott személyi kör számára lehetőséget teremt arra, hogy a gyógyszertárat üzemeltető gazdasági társaságban a részesedését legalább 25, illetve 50 %-ot meghaladó befolyást biztosító mértékben növelni tudja. A KvfP Zrt. a Gyftv-ben meghatározott személyi kör és a befektetéssel érintett gazdasági társaság együttes kezdeményezésére zárt végű befektetés útján megszerzi a Gyftv-ben meghatározott részesedést tőkeemelés, vagy üzletrész adásvétel útján. A befektetés futamidején belül a KvfP Zrt. által megszerzett üzletrész kivásárlására minden esetben a Gyftv. által meghatározott személyi körbe tartozók jogosultak, illetve kötelesek. A kivásárlás forrása a KvfP Zrt. által megszerzett üzletrészek után fizetett osztalék, valamint a Gyftv. által meghatározott személyi kör egyéb jövedelme. A terméket a KvfP Zrt az általános csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó rendelet szabályai szerint nyújtja.

Kondíciók

 • Hozam elvárás 12hBUBOR+0,30-2,00%, adósminősítéstől és ügyletminősítéstől függően.
 • Bírálati díj: 80 eFt (+ áfa, egyszeri díj)..
 • Szerződéskötési díj: 0,-Ft.
 • Előtörlesztés: bármikor, bármilyen összegben külön díjtétel felszámítása nélkül (a futamidő alatt a KvfP Zrt. üzletrészre fizetett osztalék beszámít az opciós vételárba).
 • Előtörlesztési díj: 0,-Ft.
 • Futamidő: 5 év.
 • Türelmi idő: a tőkére és a hozamra egyaránt 3 év.
 • A tőke visszavásárlása: a 3. , a 4. és az 5. év végén, a felhalmozott hozammal együtt.
 • Devizanem: HUF.
 • Monitoring díj: a fennálló befektetés 0,10%-a (+áfa)/negyedév.
 • Az igényelhető tőkebefektetés összege: minimum 10 M Ft, maximuma, a hatályos de minimis” rendeletben foglalt értékhatárnak megfelelően maximum 200.000.-EUR-nak megfelelő HUF összeg (jelenlegi MNB devizaárfolyamon számítva kb.: 60.000.000.-HUF).
 • Fedezeti elvárás: a fedezet mértéke az ügylet minősítésétől függően: a befektetés és 1 éves hozamának 25-50 %-a.
 • Kamatperiódus: negyedévenként.

A KvfP Zrt. által nyújtott Patika Tőkeprogram előnyei

 • a Gyftv-ben maghatározott többségi befolyást biztosító részesedés megszerzéséhez nyújtott tőkebefektetés, szemben minden alternatív megoldással önerő nélkül is igénybe vehető,
 • a forrás igénybe vétele a banki finanszírozáshoz viszonyítva lényegesen kevesebb biztosíték nyújtása mellett valósítható meg
 • az elvárt hozam meglehetősen alacsony az ilyen típusú befektetések körében, így a KvfP Zrt. által kínált megoldás a piacon kínált alternatív tőkebefektetésekkel összevetve olcsó forrást jelent a vállalkozás számára,
 • alacsony a bírálati díj, és szemben az általában alkalmazott gyakorlattal nincs szerződéskötési és előtörlesztési díj,
 • a konstrukció biztonságos, zárt végű, a futamidő végén a KvfP Zrt. üzletrészét a Gyftv-ben meghatározott személyi kör jogosult, illetve köteles megvásárolni, előre meghatározott hozammal növelt értéken,
 • az üzletrész megvásárlására jogosult, illetve köteles személyi körnek az öt éves futamidő első 3 évében sem tőkét sem hozamot nem kell fizetnie, azaz 3 év türelmi időt kap,
 • a KvfP Zrt. tőkeemelése révén növekszik a társaság saját (jegyzett tőkéje), csökken eladósodottsága, így működésének esetleges további finanszírozásához hitelképesebbé válik,
 • a befektetést igénylő lehet a gyógyszertárakat üzemeltető társaságok esetében gyakori cégformának számító betéti társaság is,
 • a befektetés időtartama alatt a KvfP Zrt-t megillető osztalék az üzletrész vételárába beszámításra kerül, mely szintén egyedülálló a tőkebefektetések piacán,
 • A KvfP Zrt. szerepvállalásával a társaság szakszerű menedzsment ismeretekhez jut, illetve külön igény szerint lehetősége nyílik további menedzsment szolgáltatások igénybevételére (jogi, számviteli, kereskedelmi, stb.) a KvfP Zrt. pénzügyi befektetőként nem avatkozik bele a társaság napi ügyeibe, a gyógyszerész szakmai kérdésekben a döntés a Gyftv-ben meghatározott személyi kört illeti,
 • a KvfP Zrt. korlátozottan nyereségérdekelt, célja az ún. exit, azaz üzletrészének határidőben, az elvárt hozammal növelt értéken történő értékesítése,

A befektetés felhasználása, illetve a felhasználás módja

A befektetés felhasználható a gyógyszertárat üzemeltető gazdasági társaság meglévő üzletrészének megvásárlására, illetve törzstőke emelés révén az újonnan kibocsátott üzletrész megszerzésére.

Ennek megfelelően:

a) A KvfP Zrt. által megvásárolt üzletrész esetében a KvfP Zrt. által rendelkezésre bocsátott forrás közvetlenül az üzletrész eladójához jut.

b) A KvfP Zrt. által teljesített törzstőke emelés esetén a KvfP Zrt. által rendelkezésre bocsátott forrás a befektetést igénylő társasághoz kerül. A tőkeemelésre ázsiós formában is sor kerülhet. Az ázsiós tőkeemelés során a KvfP Zrt által befektetésre kerülő összeg oly módon kerül a befektetést igénylő társasághoz, hogy a tőkeemelés a névértéknél (a jegyzett tőke emelésének mértékénél) magasabb kibocsátási értéken történik és a KvfP Zrt a névérték és a kibocsátási érték közötti különbözetet - azaz az ázsiót – a befektetést igénylő társaság tőketartalékába helyezi.

A tőkebefektetés futamideje maximum 5 év. A befektetetést a Gyftv-ben meghatározott személyi kör a futamidőn belül, opciós jogával élve, 3 év türelmi időt követően a 3., a 4. és az 5. év végén, a felhalmozott hozammal együtt vásárolja meg. Az opciós jog gyakorlására a teljes futamidő alatt – így a türelmi időszakban is – lehetőség van.

Célcsoport

A Gyftv. hatálya alá tartozó személyek esetében, a fejlesztési tőke befektetés igénybevételére a befektetési kérelem időpontjában a befektetéssel érintett – újonnan alapított, vagy már működő – gazdasági társaság jogosult (továbbiakban befektetést igénylő) a Gyftv-ben meghatározott személyi körbe tartozó, kivásárlásra jogosulttal egyetértésben. A KvfP Zrt. üzletrészének futamidőn belüli megvásárlására – opciós jog gyakorlásának jogosultjaként, illetve kötelezettjeként- a befektetést igénylő által működtetett gyógyszertár valamelyikének azon

•  személyi jogos gyógyszerésze,

• a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerész és

• a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban üzletrésszel már rendelkező gyógyszerész,

jogosult, illetve köteles, aki megfelel a hatályos Gyftv-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek. Amennyiben az együttműködési megállapodásban rögzített gyógyszerész nem vásárolja meg a KvfP Zrt. üzletrészét, úgy a vele szembeni követelés érvényesítést megelőzően, a KvfP Zrt. jogosult az üzletrészt más a Gyftv-ben foglaltaknak megfelelő gyógyszerésznek értékesíteni.

Igénybevételi feltételek

a)      Adott termék igénybevétele jogszabályban előírt (pozitív) feltétele, a 2004. évi XXXIV. számú törvény (továbbiakban: KKV tv.) szerinti KKV besorolásnak való megfelelés.

b)      Adott termék igénybevételek belső szabályzatban előírt feltételeinek felsorolása:

 • a tőkebefektetés összege: minimum 10 MFt, maximuma, a hatályos de minimis” rendeletben foglalt értékhatárnak megfelelően maximum 200.000.- EUR-nak megfelelő HUF összeg (jelenlegi MNB devizaárfolyamon számítva kb.: 60.000.000.-HUF) lehet a teljes tőkebefektetés összege, mint támogatási összeg, amennyiben a befektetést igénylő más támogatásban nem részesült, amennyiben igen, úgy a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások összes támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget,
 • a KvfP Zrt. befektetésével a céltársaság jegyzett tőkéjét megemeli, vagy már meglévő üzletrészt vásárol meg. Tulajdoni részesedésének maximális mértéke 49% lehet, tehát kisebbségi tulajdont szerez,
 • A céltársaság jogi formája betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, vagy zártkörűen alapított részvénytársaság lehet.
 • dkumentáció:
  • előminősítő lap, a befektetési kérelem előzetes elbírálásához
  • adatlap, a többségi részesedés megszerzésének részletes vizsgálatához
  • együttműködési szerződés és kapcsolódó biztosítéki szerződések;
 • biztosítékok:
  • a KvfP Zrt. által megszerzett üzletrész, illetve az erre kikötött vételi és eladási opció, valamint a Társaság többi tulajdonosának társasági részesedésén alapított zálogjog az ügyfélminősítés eredményétől függően
  • szokásos banki biztosítékok (ingó-, ingatlan-, vagyont terhelő zálogjog, követelést terhelő zálogjog, készfizető kezesség,
 • felhatalmazó levélen alapuló beszedés (inkasszójog) 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §)

A KvfP Zrt az ügyfél és ügyletminősítéstől függően eltérő mértékben vesz figyelembe ingatlant és ingót (termelő eszközöket). Második helyi jelzálog is elfogadható.

Kizáró okok

a)      „De minimis” támogatás nem adható az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének 1. pontja hatálya alá tartozó esetekben, különösen, ha az adott vállalkozás nehéz helyzetben van. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmát a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a határozza meg.

b)      Adott termék igénybevételét esetlegesen kizáró, jogszabályban meghatározott (negatív) feltételek a KKV besorolás hiánya, tehát, ha a társaság nem felel meg a 2004. évi XXXIV. számú törvényben meghatározott létszám, mérlegfőösszeg, nettó árbevétel összegeknek.

c)      Adott termék igénybevételét esetlegesen kizáró, belső szabályzatban meghatározott (negatív) feltételek felsorolás:

 • az állami, önkormányzati tulajdon aránya  meghaladja a 25-%-ot,
 • a befektetési igény meghaladja a mindenkori de minimis érték felső határát,
 • 30 napnál régebbi lejárt, vagy nem vitatott, vagy bíróság által megállapított jogerős adó- vagy adók módjára behajtható köztartozás (együttes adóigazolás adónemei, helyi adók), kivéve, ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett
 • a céltársaság 2 éves veszteséges működése,
 • amennyiben a céltársaság felszámolás, végelszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végrehajtási eljárás alatt áll,
 • a befektetési kérelem benyújtásának időpontjában hitel-, lízingszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
 • nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának,
 • ha a kérelem benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte (munkaügyi elmarasztalás),
 • a társaság nem a 4773-as TEAOR számú Gyógyszer kiskereskedelem szakágazatba tartozik és fő tevékenységként nem gyógyszertár üzemeltetést végez,
 • ha a vállalkozás vezetője/tulajdonosai között olyan személy van, akinek csőd- vagy felszámolási eljárás során az elmúlt 3 évben felelősségét megállapították.
 • a társaság jegyzett tőkéje nem éri el a törvényi minimumot,
 • ha befektetési igény nem a 10M Ft és a hatályos „de minimis” rendeletben foglalt értékhatár szerint maximum 200.000.-EUR-nak megfelelő HUF összeg (jelenlegi MNB devizaárfolyamon számítva kb.: 60.000.000.-HUF) közötti sávba esik abban az esetben ha a befektetést igénylő más támogatásban nem részesült. Amennyiben igen, úgy a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások összes támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Állami támogatásra vonatkozó tájékoztatás

A KvfP Zrt. fejlesztési befektetése állami támogatásnak minősül, ezért vonatkoznak rá a támogatás összeszámítási szabályok. A befektetési összeg teljes összegét figyelembe véve a KvfP által nyújtott támogatás „de minimis” támogatásnak minősül. A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná az adott támogatásra vonatkozó uniós szabályban vagy bizottsági határozatban szereplő maximális támogatási intenzitást.

„De minimis” rendeletről szóló tájékoztatás

A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni.

De minimis támogatásból kizárt vállalkozások (1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikk):

d)    harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

e)    az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

f)    a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6 §)

1. Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban. Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.

2. Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha

a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el vagy

c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak.

3. Valamely vállalkozás a 2 pontban meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül.

4. Ha a támogatási intézkedés a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

5. A támogatást nyújtó dönt a 3 pont szerinti feltétel fennállásáról.

Jelen termékleírás tájékoztató jellegű, és nem minősül ajánlattételnek. A feltételek, szabályok, törvények és előírások ismertetése szintén tájékoztató jellegű. A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. a változtatás jogát fenntartja. További információkért, kérjük, forduljon a Zrt. munkatársaihoz a +36 1 486 3230-as telefonszámon, vagy tekintse meg Üzletszabályzatunkat!

A BUBOR, a budapesti bankközi kínálati kamatlábat jelenti, amely egy referencia jellegű kamatláb. A BUBOR, a hazai bankközi pénzpiacon, az egyes bankok egymás közötti, rövid lejáratú hitelnyújtásai során alkalmazott átlagos kamatlábnak tekinthető. Mértékét az MNB állapítja meg a banki kamatok figyelembevételével és teszi közzé minden nap. (BUBOR = Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb / Budapest Interbank Offered Rate)