• hu
Nagykontrasztos nézet A+ 2020. szeptember 23., szerda

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. Üzletszabályzata

hatályos: 2013. június 28-tól

I. Bevezetés

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.-t (a továbbiakban: Társaság, vagy KvfP Zrt) 2001. december 20-án azzal a céllal hozták létre alapítói, hogy az a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését, növekedését előmozdítsa, éspedig alapvetően oly módon, hogy tőkeemelés vagy üzletrészvásárlás révén tőkét juttasson Ügyfeleinek (a továbbiakban: tőkebefektetési programok). Jelen Üzletszabályzat a Társaság és a vele – jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások során – szerződéses kapcsolatba kerülő Ügyfelek szerződéseinek általános feltételeit tartalmazza.

Jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Sztenderd, „De minimis támogatási szabályok szerinti Sztenderd”, Trend, „De minimis támogatási szabályok szerinti Trend”, Trend Plusz, Inno, Patika Tőkeprogram termékekre egyaránt (befektetési programok).

II. Általános szabályok

1. Az Üzletszabályzat hatálya

Jelen Üzletszabályzat rendelkezései a Társaság és az Ügyfél illetve az Ügyfél tulajdonosai között a jelen Üzletszabályzat hatálybalépésének napját követően keletkezett valamennyi, jelen Üzletszabályzatban szabályozott üzleti kapcsolatra (jogviszonyra) kiterjednek. Az Üzletszabályzat rendelkezései külön kikötés nélkül is kötelezőek a felekre. A Társaság és az Ügyfél azonban közös megegyezéssel az egyes szerződésekben, az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a kis-, illetőleg középvállalkozás, amely vállalkozásba a Társaság tőkebefektetési program keretében tőkét fektet be, vagy üzletrészt vásárol (Patika Tőkeprogram). A jelen Üzletszabályzattal nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült el.

2. Az Üzletszabályzat Ügyfél által történő elfogadása

Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Társaság gondoskodik arról, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot előzetesen megismerhesse. Ennek érdekében az Üzletszabályzatot a Társaság székhelyén, az ügyfelek és a Társaság alkalmazottai, megbízottjai számára hozzáférhető módon és helyen tartja, hivatalos Internetes oldalán (www.kvfp.hu) elérhetővé teszi. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja.

3. Az Üzletszabályzat módosítása

A Társaság jogosult az üzletszabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A Társaság az üzletszabályzat módosításának tényét, legalább a módosítás hatályba lépését 15 munkanappal megelőzően internetes honlapján (www.kvfp.hu)  közzéteszi, így informálja Ügyfeleit a módosítás lényegi tartalmáról és a megváltozott üzletszabályzati rendelkezés megtekinthetőségének helyéről. Az Üzletszabályzat módosítása a már megkötött Együttműködési Szerződések feltételeit nem érinti.

4. Együttműködés

A Társaság és az Ügyfél a szerződések teljesítésében együttműködnek. Ezen szerződések feltételei az Üzletszabályzatban közölt feltételektől eltérhetnek.

Az ügyfélnek a támogatás igénylésekor az alábbiak tekintetében nyilatkozni köteles:

 • Nem tartozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá, különösen, ha az adott vállalkozás nehéz helyzetben van. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmát a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a határozza meg.
 • Megfelel-e a KKV. tv.-ben rögzített, mikro, kis-, illetőleg középvállalkozás feltételeinek
 • Nem áll fenn olyan eset miszerint az igénylő nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának,
 • Nem folytat mezőgazdasági, pénzügyi vagy a 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozó tevékenységet, nem tevékenykedik a társaság a hajógyártásban, valamint a szén- és acéliparban.

Mind a Társaság, mind az Ügyfél kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot, ha időben nem érkezett meg hozzá valamely olyan értesítés, amely akár jelen üzletszabályzat, akár a felek között létrejött szerződés alapján a Társaságot terheli. E kötelezettség elmulasztásának következményeit az Ügyfél viseli.

Az Ügyfél adataiban és a Társasággal kötött szerződést érintő körülményben (különösen: névben, címben, jogi formában, banki kapcsolataiban, jog- és cselekvőképességben, képviseleti jogban, kockázatviselő képességében és egyéb, a Társaság és az Ügyfél közötti jogviszony szempontjából lényeges körülmények és tények tekintetében) beállt bármely változást a Társaság részére haladéktalanul, de legkésőbb a módosulásról való tudomásszerzését követő 5 munkanapon belül be kell jelenteni.

Az Ügyfél köteles a Társaságot legalább az alábbi tények és események vonatkozásában haladéktalanul értesíteni:

 • csőd-, felszámolási, végrehajtási, végelszámolási eljárás van folyamatban az ügyfél ellen,
 • 30 napnál régebbi lejárt, vagy nem vitatott, vagy bíróság által megállapított jogerős adó- vagy adók módjára behajtható köztartozás (együttes adóigazolás adónemei, helyi adók), kivéve, ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett
 • időpontjában hitel-, lízingszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
 • 60 napnál régebbi lejárt, rendezetlen szállítói tartozás,
 • a társaság jegyzett tőkéje nem éri el a törvényi minimumot,
 • ha államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte;
 • ha a vállalkozás vezetője/tulajdonosai között olyan személy van, akinek csőd- vagy felszámolási eljárás során az elmúlt 3 évben felelősségét megállapították;
 • ha a technológia, termék megsérti a környezetvédelmi előírásokat, vagy nem felel meg az érvényes vonatkozó szabványoknak, ajánlásoknak, minőségi feltételeknek;
 • ha különleges kockázati tényezők meglétének gyanúja merül fel (vagyon eredete tisztázatlan, illegális tevékenységre, pénzmosásra utaló jelek, stb.).

Patika Tőkeprogram esetében:

 1. „De minimis” támogatás nem adható az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozó esetekben, különösen, ha az adott vállalkozás nehéz helyzetben van. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmát a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a határozza meg.
 2. Ha nem felel meg a KKV. tv.-ben rögzített, mikro, kis-, illetőleg középvállalkozás feltételeinek
 3. Adott termék igénybevételét esetlegesen kizáró, jogszabályban meghatározott (negatív) feltételek a KKV besorolás hiánya, tehát, ha a társaság nem felel meg a 2004. évi XXXIV. számú törvényben meghatározott létszám, mérlegfőösszeg, nettó árbevétel összegeknek.
 4. Adott termék igénybevételét esetlegesen kizáró, belső szabályzatban meghatározott (negatív) feltételek felsorolás:
  • 30 napnál régebbi lejárt, vagy nem vitatott, vagy bíróság által megállapított jogerős adó- vagy adók módjára behajtható köztartozás (együttes adóigazolás adónemei, helyi adók), kivéve, ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett
  • a céltársaság 2 éves veszteséges működése,
  • amennyiben a céltársaság felszámolás, végelszámolási eljárás, vagy csődeljárás, illetve végrehajtási eljárás alatt áll,
  • a hitel-, lízingszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
  • nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának,
  • ha államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte (munkaügyi elmarasztalás),
  • a társaság nem a 4773-as TEAOR számú Gyógyszer kiskereskedelem szakágazatba tartozik és fő tevékenységként nem gyógyszertár üzemeltetést végez,
  • ha a vállalkozás vezetője/tulajdonosai között olyan személy van, akinek csőd- vagy felszámolási eljárás során az elmúlt 3 évben felelősségét megállapították.
  • a társaság jegyzett tőkéje nem éri el a törvényi minimumot,

A Társaság Ügyfél általi értesítési kötelezettségének fentiekben felsorolt elemei az Ügyféllel kötött „Együttműködési Szerződésben” az együttműködés specifikumaira tekintettel tovább bővíthetők.

Az együttműködési kötelezettséget nem megfelelően teljesítő, vagy azt elmulasztó felet az ebből eredő kárért felelősség terheli. A Társaság kizárja a felelősségét az Ügyfél ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért. Az Ügyfél Társasággal fennálló kapcsolata során megad a Társaságnak minden olyan jogszerű információt, amelyet a Társaság kér az Ügyfél és az ügylet megítéléséhez.

5. Felelősség

A Társaság üzleti tevékenysége során az általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, az Ügyfél érdekének lehetséges figyelembevételével köteles eljárni. Az Ügyfél minden esetben a tőle általában elvárható módon köteles a kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni.

A Társaság nem felel erőhatalom, illetve üzletvitelének – közvetlen vagy közvetett – megzavarásából származó károkért. A Társaság nem felel olyan károkért, melyek jogszabály vagy – tőle független – szabályzat változásokból erednek, továbbá külföldi vagy belföldi hatósági rendelkezések vagy azok változása miatt a szükséges hatósági engedélyek megtagadása vagy késedelmes megadása következtében merültek fel.

A Társaság nem felel az Ügyfél téves adatszolgáltatásából, mulasztásából vagy késedelmes adatszolgáltatásából eredő károkért.

Az Ügyfél viseli mindazon károkat, melyek abból származnak, hogy nem bocsátja a Társaság rendelkezésére a szükséges információkat, adatokat, illetve az ezekben beálló változásokat, különös tekintettel azokra az adatokra, amelyek az Ügyfél vagy a rendelkezésre jogosultak üzletkötési, cselekvési, jogi vagy kockázatviselő képességét befolyásolják.

A Társaság nem köteles arra, hogy a neki bemutatott bel- és külföldi okiratok eredetiségét, teljességét vagy érvényességét megvizsgálja. Az Ügyfél viseli mindazon károkat, melyek ezen okiratok hamisításával, hiányosságával, hatálytalanságával vagy hamis kiállításával, illetve fordításával kapcsolatban keletkeznek.

A jogszabályi kereteken belül a Társaság nem felel a hamisított vagy hamis igazoló okmányokból eredő károkért.

A telefon, telefax és egyéb elektronikus adatátviteli forgalomban vagy rögzítési módban az átviteli vagy rögzítő rendszer hibájából, félreértésből vagy tévedésből származó károkért a Társaság az Ügyféllel vagy harmadik külső személlyel szemben csak akkor felel, ha a kár neki felróható. A Társaság nem felel azokért a károkért, melyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek.

6. Közreműködő igénybevétele

A Társaság az Ügyféllel fennálló kapcsolata körében jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha azt megítélése szerint szükségesnek tartja. A Társaság a közreműködésért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy Üzletszabályzata korlátozza, a Társaság felelőssége is ehhez igazodik.

Az Ügyfél által kijelölt harmadik személy tevékenységéért a Társaság felelősséget nem vállal.

7. Képviseleti jog

A Társaság bármikor jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról.

Az Ügyfél nevében és képviseletében csak olyan személy járhat el, aki az Ügyfél jogszabály alapján képviseleti joggal rendelkező vezető tisztviselője, vagy akit az ilyen képviselő hatalmazott fel a képviseletre, és képviseleti jogosultságát, hitelt érdemlően igazolni tudja (teljes bizonyító erejű meghatalmazás vagy 2 hétnél nem régebbi cégkivonat). A vezető tisztségviselő képviseleti jogosultságának igazolásához be kell nyújtani Társasághoz az Ügyfél eredeti vagy hiteles másolatú hatályos alapító dokumentumát, eredeti aláírási címpéldányát és az Ügyfél egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, illetőleg ha az Ügyfelet más nyilvántartásba jegyezték be, ezen bíróság/hatóságnak a képviseletet tanúsító végzésének eredeti vagy hiteles másolatát.

Külföldön kiállított okirat esetén a Társaság megköveteli, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy egyéb, Magyarországon akkreditált fordítói irodával lefordíttassa. Az eredeti okirat hitelességéhez a Társaság megköveteli, hogy:

 • azt a kiállítás helye szerint külképviseleti hatóság hitelesítse; vagy
 • azon országok esetén, amelyekkel a Magyar Köztársaság kétoldalú jogsegély-megállapodást kötött, a hitelesítést az adott országban aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyzője végezze. (Apostille)

A Társaság az Ügyfél által a Társaságnál képviselőként bejelentett személyt mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg az Ügyfél a Társaságot a képviseleti jog megszűnéséről a jogszabályokban, és a Társaságnak az Ügyféllel szerződésben meghatározott formában írásban nem értesíti.

A Társaság jogosult a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni a rendelkezésre álló aláírás minta, illetve természetes személyek esetén a személyes adatok (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél és lakcímet igazoló okmány) egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás nem a bejelentett módon történik, vagy a meghatalmazás valódisága kétséges, vagy a személyi adatok nem egyeznek a Társaság jogosult megtagadni a teljesítést. Erről a Társaság az Ügyfelet az ok megjelölésével haladéktalanul tájékoztatja.

Az Ügyfél felszámolásának vagy végelszámolásának Társaságnál történő bejelentése esetén csatolni kell az eljáró bíróság jogerős végzését vagy a végzés Cégközlönyben történt közzétételét, valamint be kell nyújtani a felszámoló, a végelszámoló személy aláírási címpéldányát.

Ha vitatott az, hogy a szervezet képviseletében eljárni kívánó személy jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Társaság képviseletére jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra más személy hivatalosan megbízásra nem kerül.

8. Értesítések, a kapcsolattartás és a kézbesítés szabályai

A Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, ajánlott levélben vagy a Társaság által elfogadott és az Ügyfél számára is rendelkezésre álló elektronikus kommunikációs eszközökön történik.

A Társaság abban az esetben továbbít e-mail-en keresztül bármiféle értesítést, dokumentumot, kérést, ha a Felek ebben megállapodnak, és az Ügyfél rendelkezik a Társaság által elfogadott e-mail címmel.

A Társaság által küldött értesítés, kérés, dokumentum attól az időponttól tekintendő kézbesítettnek, amikor a Társaság az Ügyfél részére az értesítést elküldte

Fax esetében az értesítés, dokumentum elküldöttnek tekintendő, amennyiben a Társaság küldő faxkészüléke az elküldést visszaigazolta. Ellenkező bizonyítás hiányában a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött fax a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Elektronikus úton, e-mailen keresztül megküldött értesítés, dokumentum elküldöttnek tekintendő, amennyiben a Társaság központi számítógéprendszere az e-mailt elküldte, illetőleg – amennyiben a fogadó rendszer alkalmas rá – a kézbesítést visszaigazolta. Ellenkező bizonyítás hiányában az elküldés központi számítógéprendszeren regisztrált időpontja, illetőleg visszaigazolás esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött e-mail a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A Társaság az Ügyfelének szóló értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére, ennek hiányában az Ügyfél által a Társaság tudomására hozott legutolsó címére (székhelyére)

Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. Amennyiben a Társaság rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli.

A Társaság az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni.
Bármely levél, melyet a Társaság az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idő eltelt. Szokásos postai időnek bármely belföldi küldemény feladását követő ötödik munkanap tekintendő. A feladás megtörténtének időpontjaként a Társaság iktatókönyvében, illetőleg ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetében a feladóvevényen feltüntetett időpont tekintendő.

9. Díjak és költségek

A Társaság az általa felszámított díjakról díjjegyzéket készít, melyet a jelen Üzletszabályzathoz csatol. A díjjegyzék tartalmazza az Ügyfelet terhelő díjakat és költségeket, amelyeket a díjjegyzékben meghatározott esetekben és esedékességkor köteles az Ügyfél megfizetni a Társaság részére. Az Ügyféllel kötendő szerződés előfeltétele, hogy az Ügyfél vállalja a Társaság mindenkori díjainak és költségeinek megfizetését.

A Társaság jogosult díjjegyzékének egyoldalú módosítására, ez a módosítás azonban a már megkötött szerződéseket nem érinti.

A felmondási idő alatt a módosítás előtt hatályos rendelkezések irányadóak. A módosítás tényét a Társaság közzéteszi, azt hivatalos Internetes oldalán (www.kvfp.hu) is megtekinthetővé és letölthetővé teszi. A módosított díjjegyzék a közzétételt követő 15. munkanapon lép hatályba. Ha egyedi szerződés másképp nem rendelkezik, a Társaság jogosult a már megkötött szerződések tekintetében – amennyiben a teljesítésre a módosítást követően kerül sor – a módosított díjtételeit a közzétételt követő 15. munkanaptól alkalmazni, kivéve, ha az Ügyfél fenti felmondási jogával él.

A Társaság jogosult, a felek közötti – írásban rögzített – közös megegyezés esetén, hatályos díjtételeitől eltérő, egyedi díjszabást és egyedi költségeket meghatározni és felszámítani: minden más esetben a Társaság díjjegyzékét kell alkalmazni.

10. Jogviták eldöntése, irányadó jog

A felek jogviszonyára a magyar jog mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

A felek jogvitáikban a jelen üzletszabályzat rendelkezéseinek szem előtt tartásával békés úton való egyeztetésre törekednek. Vita esetén felek a vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a vita felmerülését követő harminc (30) napon belül a vitát nem sikerül tárgyalások útján rendezni, annak rendezésében – a pertárgy értékétől függően – az illetékes bíróság jár el.

III. A tőkebefektetés igénybevételével kapcsolatos szabályok

1. A tőkebefektetési programok általános jellemzői

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. a közvetlen tőkebefektetési program keretén belül új alapítású, vagy már működő, ám fejlesztéseihez, beruházásaihoz és meghatározott feltételek fennállása esetén üzletrész vásárláshoz pótlólagos forrást igénylő kis- és középvállalkozásokban szerez részesedést.

A tőkebefektetési program célja alapvetően az Ügyfél által megvalósítani kívánt fejlesztés, beruházás, üzletrész vásárlás, vagy egyéb olyan projekt, részben vagy egészben történő finanszírozása, mely a tőkebefektetési program révén a cég fejlődése, növekedése, jogszabályoknak megfelelő működése hosszú távon biztosított.

A Társaság tőkebefektetési programján keresztül igényelhető legkisebb összeg a Sztenderd és a Trend termékek esetében 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint, legmagasabb összeg 100.000.000,- Ft, azaz Százmillió forint. A”De minimis támogatási szabályok szerinti Sztenderd”, „De minimis támogatási szabályok szerinti Trend”, Trend Plusz, Patika Tőkeprogram esetében az igényelhető legkisebb összeg 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint, legmagasabb összeg a hatályos „de minimis” rendeletben foglalt értékhatárnak megfelelően maximum 200.000.-EUR-nak megfelelő HUF összeg (jelenlegi MNB devizaárfolyamon számítva kb.: 60.000.000.-HUF) lehet a teljes tőkebefektetés összege, mint támogatási összeg, amennyiben a befektetést igénylő más támogatásban nem részesült, amennyiben igen, úgy a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások összes támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az Inno termék esetében az igényelhető legkisebb összeg 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint, a legmagasabb 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint.

2. A tőkebefektetési programban résztvevők lehetséges köre

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. azokban a kis- és középvállalkozásokban szerezhet közvetlen tőkebefektetéssel részesedést, amelyek megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Kkv. tv.) szabályozott feltételeknek.

A Társaság által kínált tőkebefektetési programban részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén betéti társaságok vehetnek részt Ügyfélként.

3. A tőkebefektetési programban való részvétel feltételei

A tőkebefektetési programban az az Ügyfél vehet részt, amely a támogatási döntés meghozatalának időpontjában:

 • nem tartozik a 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá, különösen, ha az adott vállalkozás nehéz helyzetben van. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmát a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a határozza meg.
 • nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási, végelszámolási eljárás alatt és erről az igénylő képviselője büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik,
 • nincs 30 napnál régebbi lejárt, vagy nem vitatott, vagy bíróság által megállapított jogerős adó- vagy adók módjára behajtható köztartozás (együttes adóigazolás adónemei, helyi adók), kivéve, ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett
 • nincsen 60 napnál régebbi lejárt, rendezetlen szállítói tartozása,
 • nincsen hitel-, lízingszerződésből eredő lejárt tartozása,
 • meg kell felelnie a KKV. tv.-ben rögzített, mikro, kis-, illetőleg középvállalkozás feltételeinek
 • a társaságnak nincs korábban elnyert állami támogatással kapcsolatos nem teljesített támogatás visszafizetési kötelezettsége,
 • nem áll fenn az, hogy államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte;
 • nem folytat, pénzügyi tevékenységet,
 • nincs a vállalkozás vezetője/tulajdonosai között olyan személy, akinek csőd- vagy felszámolási eljárás során az elmúlt 3 évben felelősségét megállapították;
 • ha technológia, termék nem sérti a környezetvédelmi előírásokat, megfelel az érvényes vonatkozó szabványoknak, ajánlásoknak, minőségi feltételeknek;
 • ha különleges kockázati tényezők meglétének gyanúja nem merül fel (vagyon eredete tisztázatlan, illegális tevékenységre, pénzmosásra utaló jelek, stb.).
 • a társaság jegyzett tőkéjének el kell érnie a törvényi minimumot,
 • magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő Kft, Bt, vagy Zrt. formában működő társaság; és
 • rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel; valamint

az Ügyfél vállalkozás vezetőjének/tulajdonosainak jó üzleti hírneve van.

Patika Tőkeprogram esetében:

 • „nem tartozik a 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá, különösen, ha az adott vállalkozás nehéz helyzetben van. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmát a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a határozza meg.
 • meg kell felelnie a KKV. tv.-ben rögzített, mikro, kis-, illetőleg középvállalkozás feltételeinek
 • nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási, végelszámolási eljárás alatt és erről az igénylő képviselője büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik,
 • nincs 30 napnál régebbi lejárt, vagy nem vitatott, vagy bíróság által megállapított jogerős adó- vagy adók módjára behajtható köztartozás (együttes adóigazolás adónemei, helyi adók), kivéve, ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett
 • nincsen 60 napnál régebbi lejárt, rendezetlen szállítói tartozása,
 • nincsen hitel-, lízingszerződésből eredő lejárt tartozása,
 • a társaság jegyzett tőkéjének el kell érnie a törvényi minimumot,
 • a társaságnak nincs korábban elnyert állami támogatással kapcsolatos nem teljesített támogatás visszafizetési kötelezettsége,
 • nem áll fenn az, hogy államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezte;
 • nem folytat, pénzügyi tevékenységet,
 • nincs a vállalkozás vezetője/tulajdonosai között olyan személy, akinek csőd- vagy felszámolási eljárás során az elmúlt 3 évben felelősségét megállapították;
 • ha technológia, termék nem sérti a környezetvédelmi előírásokat, megfelel az érvényes vonatkozó szabványoknak, ajánlásoknak, minőségi feltételeknek;
 • ha különleges kockázati tényezők meglétének gyanúja nem merül fel (vagyon eredete tisztázatlan, illegális tevékenységre, pénzmosásra utaló jelek, stb.).
 • a társaság nem a 4773-as TEAOR számú Gyógyszer kiskereskedelem szakágazatba tartozik és fő tevékenységként nem gyógyszertár üzemeltetést végez,
 • ha a vállalkozás vezetője/tulajdonosai között olyan személy van, akinek csőd- vagy felszámolási eljárás során az elmúlt 3 évben felelősségét megállapították.
 • a társaság jegyzett tőkéjének el kell érnie a törvényi minimumot,
 • magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő Kft, Bt, vagy Zrt. formában működő társaság; és
 • rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel; valamint

az Ügyfél vállalkozás vezetőjének/tulajdonosainak jó üzleti hírneve van.

Ha az Ügyfél a fenti feltételek valamelyikének nem felel meg, a Társaság tőkebefektetési programjában nem vehet részt, továbbá nem vehet részt a tőkebefektetési programban az Ügyfél akkor,

 • ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az Ügyfél a kérelem benyújtásakor szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • ha a kérelem benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;
 • ha pénzügyi tevékenységet folytat;
 • ha mezőgazdasági tevékenységből éves szinten várhatóan 50 %-ot meghaladó arányú árbevétele származik; (Mezőgazdasági tevékenységnek az állami támogatási szabályok szerint az EK-Szerződés I. mellékletében meghatározott termék előállítása és kereskedelme tekintendő) A mezőgazdasági termékek termelésében, feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak abban az esetben nyújtható a jelen termékleírásban meghatározott, támogatásnak minősülő tőkebefektetés, amennyiben nem tartoznak a 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének c) pontja alá.
 • ha a tőkeemelésből finanszírozandó fejlesztés acélgyártásra-, szénbányászatra- illetve hajógyártásra irányul.
 • ha az Ügyfél vállalkozás vezetője/tulajdonosai között olyan személy van, akinek csőd vagy felszámolási eljárás során az elmúlt 3 évben felelősségét megállapították;
 • ha a technológia, termék megsérti a környezetvédelmi előírásokat, vagy nem felel meg az érvényes vonatkozó szabványoknak, ajánlásoknak, minőségi feltételeknek;
 • ha különleges kockázati tényezők meglétének gyanúja merül fel (vagyon eredete tisztázatlan, illegális tevékenységre, pénzmosásra utaló jelek).
 • ha nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának.
 • ha a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

4. A kérelem benyújtása, értékelése

A kérelem elbírálása két szakaszban – az előminősítési és az értékelési szakaszban – történik.

A kérelmeket a Társaság által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott adatlapokon változtatás nélkül kell benyújtani az Előminősítő lapon, illetőleg az Adatlapon megjelölt mellékletekkel együtt. Az elbírálás ezen dokumentumok alapján történik.

Amennyiben az Ügyfél a tőkebefektetési programban részt kíván venni, a Társaság részére először kizárólag az Előminősítő lapot küldi meg, kitöltve és cégszerűen aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt.

Az Adatlap kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben az Előminősítő lap és mellékletei alapján a Társaság – írásbeli értesítése alapján – Üzletszabályzatában foglalt alapvető befektetési elveknek megfelelően alkalmasnak minősíti a vállalkozást az értékelési szakaszban való részvételre.

A befektetési kérelem befogadását (az Ügyfél Előminősítő lap benyújtását követő, Társaság általi értesítését) követően kerülhet sor az Adatlap Ügyfél általi kitöltésére és benyújtására. Ezzel párhuzamosan az Ügyfelet minősítési díjfizetési kötelezettség terheli, melynek elmulasztása esetén a minősítésre a Társaság részéről nem kerül sor.

Az Ügyfelek a KvfP Zrt. az előminősítési, illetve minősítési folyamat során használt adatlapjait – az Előminősítő lapot, valamint az Adatlapot – letölthetik a Társaság honlapjáról (www.kvfp.hu).

A kérelmeket, valamint a Társaság által pótlólagosan kért dokumentumokat, adatokat az Ügyfél minden esetben postai úton, illetőleg – amennyiben lehetőség nyílik rá, a felek ez irányú megállapodása alapján – elektronikus formában, jelen Üzletszabályzat rendelkezései szerint küldi meg a Társaság részére.

A Társaságnak jogában áll az Ügyfelet kiegészítő okiratok benyújtására, illetőleg kiegészítő információk nyújtására felszólítani.

Az Ügyfél köteles a Társaság felhívásának eleget tenni, az ott megjelölt határidőn belül. Téves, hiányos vagy valótlan adat közlése, valamint a felhívásban foglaltak késedelmes teljesítése esetén a Társaság a tőkebefektetési kérelmet minden további vizsgálat és indoklás nélkül elutasíthatja.

A Társaság az Ügyfél által benyújtott tőkebefektetési kérelmet, annak tartalmát belső szabályzata szerint értékeli és dönt arról, hogy a vállalkozás bevonható-e a tőkebefektetési programban részt vevő Ügyfelek körébe.

A Társaság jogosult az értékelési eljárás során az Ügyfél által benyújtott dokumentumokban foglalt, valamint az Ügyfél által a Társaság rendelkezésére bocsátott egyéb adatokat ellenőrizni.

A Társaság az Ügyfelet írásban értesíti az előminősítési eljárás befejezéséről és annak eredményéről, valamint a tőkebefektetésről szóló végleges döntésről – pozitív döntés esetében beleértve a szerződéskötésre vonatkozó feltételeket is.

A Társaság a kérelmek elbírálását saját üzletpolitikai szempontjai alapján végzi, amelyek üzleti titok tárgyát képezik. A meghozott döntést a Társaság indokolni nem köteles, a döntés – amennyiben erre a Társaság az erről szóló írásos értesítésben nem tér ki – véglegesnek tekintendő.

A Társaság az Ügyfél tőkeemelési kérelmét az előminősítési szakasz lezárulta után, a minősítési szakaszban is indoklás nélkül elutasíthatja abban az esetben, ha az Ügyfél által benyújtott Adatlap, illetve az annak mellékleteként megküldött kiegészítő információk minősége, adattartalma nem megfelelő, a dokumentáció az előminősítés során közölt adatoktól kedvezőtlen értelemben számottevően eltérő, azoknak ellentmondó adatokat tartalmaz, illetve abból a projekt KvfP Zrt. számára szükséges biztonsággal előre jelezhető megtérülése a Társaság véleménye szerint nem bizonyítható. Az elutasítás tartalmilag és formailag ebben az esetben megegyezik az előminősítési folyamat során alkalmazott módszerrel, a KvfP Zrt. az elutasítás indokait az ügyféllel közölni nem köteles.

5. Együttműködési Szerződés

Amennyiben a II.4./ pont alapján a Társaság döntése értelmében a vállalkozás részt vehet a tőkebefektetési programban, a tőkebefektetés részletes feltételeiről köteles a Társasággal Együttműködési Szerződést kötni, amelyben legalább az alábbi feltételek kerülnek meghatározásra:

 • a tőkebefektetés keretében nyújtott összeg; vagy üzletrész adásvétel esetén a megvásárlásra kerülő üzletrész vételára
 • a Társaság által nyújtott összeg Ügyfél rendelkezésére bocsátásának feltételei;
 • a Társaság által megszerzett részesedés elidegenítésének szabályai;
 • az értékesítési árazási modell, a tőkebefektetéssel kapcsolatban felmerülő költségek, díjak mértéke és költségviselőjének meghatározása;
 • a Társaság ellenőrzési jogosultsága az Ügyfél tevékenysége, működése felett;
 • az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége;
 • jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott azonnali felmondási okok;
 • a KvfP Zrt. eladási opciójának fedezeteként szolgáló szükség szerinti biztosítéki rendszer. KvfP Zrt. és az Ügyfél opciós jogaira (kötelezettségeire) vonatkozó szabályok, ideértve az opció árazását és kötelezetti-biztosítéki körét
 • „Jelen szerződés alapján a kedvezményezett az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A támogatás támogatástartalma ..… forint. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az összeg folyósításának minimális együttes feltétele:

 • az Együttműködési Szerződés megkötése, és
 • a tőkeemeléssel/üzletrész vásárlással és a 6./ pont szerinti opció alapításával és gyakorlásával kapcsolatosan a bejegyzést végző cégbíróság által megkívánt formában és tartalommal meghozott társasági határozatok, valamint amennyiben az Ügyfél Alapító Okirata, Alapszabálya, Társasági Szerződése, egyéb kötelező szabályzatai, belső eljárási rendjei, illetőleg jogszabály előírják, a szükséges Alapító Okirat Alapszabály, Társasági Szerződés módosítás és egyéb esetlegesen szükséges határozatok és hozzájárulások a Társaságnak történő átadása; valamint
 • az Együttműködési Szerződésben esetlegesen meghatározott egyéb feltétel szerződés szerinti teljesítése a fenti okiratok közokiratba foglalása

6. A Társaság tagsági jogviszonyának, illetve részvénytulajdon-lásának megszűnése

A Társaság tagsági (tulajdonosi) jogviszonyának megszüntetése céljából az Ügyfél és annak tulajdonosa(i) (továbbiakban: eredeti tulajdonosok) Vételi jogot kap(nak) a Társaságnak az Ügyfélben fennálló üzletrészére (részvényre), amelyről már a tulajdoni hányad megszerzését megelőzően rendelkeznek a felek. Ezen Vételi jogukkal (opció) a tulajdonos (tulajdonosok), illetőleg az Ügyfél a Vételi jog futamidején belül (amely a felek közötti megállapodás alapján 5 év) 60 napos előzetes értesítés mellett bármikor élhet (élhetnek) – a felek közötti vonatkozó megállapodás rendelkezései szerint.

A tulajdonos (tulajdonosok) és az Ügyfél részére az előző bekezdésben rögzített Vételi jog a Társaság oldalán eladási, az eredeti tulajdonosok oldalán pedig vételi kötelezettséget keletkeztet. E kötelezettség alapján amennyiben az Ügyfél tulajdonosa (tulajdonosai), illetőleg az Ügyfél az Együttműködési Szerződésben rögzítettek szerint a Társaság üzletrészét/részvényeit meg kívánja (kívánják) vásárolni, úgy a tulajdonos (tulajdonosok), vagy az opciós jog gyakorlására kijelölt személy, vagy társaság ez irányú egyoldalú írásbeli nyilatkozata az adásvételi szerződést a felek között létrehozza.

A tulajdonosoknak, illetőleg az Ügyfélnek az előzőek szerint engedett Vételi jog keletkezésével egyidejűleg a Társaság Eladási jogot kap a tulajdonában álló üzletrész (részvényhányad) vonatkozásában, ugyanezen futamidőre (5 év). Ezen Eladási jog alapján a Társaság az üzletrészt (részvényt) az Együttműködési Szerződésben megállapított árazásnak és feltételeknek megfelelően piaci alapon a tulajdonosok, az Ügyfél, vagy az opciós jog gyakorlására kijelölt személy, vagy társaság részére értékesítheti. Eladási jog illeti meg, továbbá a Társaságot az Együttműködési Szerződés Társaság vagy Ügyfél általi felmondása esetében is.

A Társaság részére az előző bekezdésben rögzített Eladási jog az Ügyfél és annak Eredeti Tulajdonosai, vagy az opciós jog gyakorlására kijelölt személy, vagy társaság oldalán vételi kötelezettséget keletkeztet. E kötelezettség alapján amennyiben a Társaság az Együttműködési Szerződésben rögzítettek szerint az üzletrészét/részvényeit a tulajdonos(ok), illetve az Ügyfél részére át kívánja ruházni, úgy a Társaság ez irányú egyoldalú nyilatkozata az adásvételi szerződést a felek között létrehozza.

Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél társaság tulajdonosa(i) nem képes(ek) vagy nem hajlandó(k) a vételár megfizetésére az opció gyakorlása esetében, úgy a Társaságnak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az üzletrészt üzleti alapon kívülálló harmadik személy részére is értékesíteni, illetve az opciós megállapodás biztosítéki rendszerét felhasználva eladási ár követelését a biztosítékokból kielégíteni, illetőleg peres vagy egyéb hatósági eljárást kezdeményezni.

7. Biztosítékok

Az Együttműködési Szerződés opciós szerződés jellegéből adódóan a KvfP Zrt. eladási opciójának biztosítékaként a Társaság az Ügyfél által a tőkebefektetés összegéből vásárolt ingó, vagy ingatlan vagyontárgyakra, illetve az Ügyfél által szerzett jogokra, illetve az Ügyfél, vagy a a tőkebefektetéssel/üzletrész vásárlással érintett társaság által felajánlott vagyontárgyakon és jogokon jogosult zálogot alapítani. mértéke ügyfélminősítés és termék függvényében változik. A zálogszerződést (ingó- és ingatlan) minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költsége az Ügyfelet terheli.

A fentiekben jelzett biztosítéki kör a Társaság és az Ügyfél, valamint az Ügyfél tulajdonosai megállapodása alapján esetlegesen tovább bővíthető.

A befektetéshez kapcsolódóan megvalósuló fejlesztés keretében beszerzett eszközökre vagyonbiztosítást kell kötnie az Ügyfélnek, melyet az Együttműködési Szerződés tartama alatt a Társaságra kell engedményeznie.

Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.

Díjjegyzékek

Standard

Jogcím
Esedékesség
Kötelezett
Díj
Érintett társaságok
1.
Minősítési díj
Minősítéshez szükséges anyagok teljes körének megküldését követően, az anyag beadásakor fizetendő
Aki a minősítéshez szükséges anyagokat megküldte.

80.000 + Áfa
Elutasított társaságok Tőkeemelésben részesült társaságok
2.
Szerződés-
kötési díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően. Szerződéskötéskor számlázandó, tőkebefektetés pénzügyi rendezését megelőzően  esedékes
Tőkeemelés kedvezményezett társasága.
A befektetési összeg 0,8 %-a + Áfa
Tőkeemelésben részesült társaságok
3.
Monitoring díj  (Kezelési költség)
Negyedévente, a monitoring minősítést követően
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
Az aktuális befektetési összeg 0,1 %-a + Áfa/negyedév
Tőkeemelésben részesült társaságok
4.
Szerződés módosítási díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően számlázandó. A szerződés módosítás aláírását megelőzően esedékes
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
A befektetési összeg 0,4 %-a + Áfa, de minimum 260.000 Ft + Áfa
Az „Együttműködési Szerződés” módosítását szükségessé tevő változtatást  kezdeményező portfolió társaságok

„De minimis támogatási szabályok szerinti Sztenderd termék”

Jogcím
Esedékesség
Kötelezett
Díj
Érintett társaságok
1.
Minősítési díj
Minősítéshez szükséges anyagok teljes körének megküldését követően, az anyag beadásakor fizetendő
Aki a minősítéshez szükséges anyagokat megküldte.

80.000 + Áfa
Elutasított társaságok Tőkeemelésben részesült társaságok
2.
Szerződés-
kötési díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően. Szerződéskötéskor számlázandó, tőkebefektetés pénzügyi rendezését megelőzően  esedékes
Tőkeemelés kedvezményezett társasága.
A befektetési összeg 0,8 %-a + Áfa
Tőkeemelésben részesült társaságok
3.
Monitoring díj (Kezelési költség)
Negyedévente, a monitoring minősítést követően
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
Az aktuális befektetési összeg 0,1 %-a + Áfa/negyedév
Tőkeemelésben részesült társaságok
4.
Szerződés módosítási díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően számlázandó. A szerződés módosítás aláírását megelőzően esedékes
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
A befektetési összeg 0,4 %-a + Áfa, de minimum 260.000 Ft + Áfa
Az „Együttműködési Szerződés” módosítását szükségessé tevő változtatást  kezdeményező portfolió társaságok

Trend

Jogcím
Esedékesség
Kötelezett
Díj
Érintett társaságok
1.
Minősítési díj
Minősítéshez szükséges anyagok teljes körének megküldését követően, az anyag beadásakor fizetendő
Aki a minősítéshez szükséges anyagokat megküldte.

200.000 + Áfa
Elutasított társaságok Tőkeemelésben részesült társaságok
2.
Szerződés-
kötési díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően. Szerződéskötéskor számlázandó, tőkebefektetés pénzügyi rendezését megelőzően  esedékes
Tőkeemelés kedvezményezett társasága.
A befektetési összeg 0,8 %-a + Áfa
Tőkeemelésben részesült társaságok
3.
Monitoring díj (Kezelési költség)
Negyedévente, a monitoring minősítést követően
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
Az aktuális befektetési összeg 0,1 %-a + Áfa/negyedév
Tőkeemelésben részesült társaságok
4.
Szerződés módosítási díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően számlázandó. A szerződés módosítás aláírását megelőzően esedékes
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
A befektetési összeg 0,4 %-a + Áfa, de minimum 260.000 Ft + Áfa
Az „Együttműködési Szerződés” módosítását szükségessé tevő változtatást  kezdeményező portfolió társaságok

„De minimis támogatási szabályok szerinti Trend termék”

Jogcím
Esedékesség
Kötelezett
Díj
Érintett társaságok
1.
Minősítési díj
Minősítéshez szükséges anyagok teljes körének megküldését követően, az anyag beadásakor fizetendő
Aki a minősítéshez szükséges anyagokat megküldte.

200.000 + Áfa
Elutasított társaságok Tőkeemelésben részesült társaságok
2.
Szerződés-
kötési díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően. Szerződéskötéskor számlázandó, tőkebefektetés pénzügyi rendezését megelőzően  esedékes
Tőkeemelés kedvezményezett társasága.
A befektetési összeg 0,8 %-a + Áfa
Tőkeemelésben részesült társaságok
3.
Monitoring díj (Kezelési költség)
Negyedévente, a monitoring minősítést követően
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
Az aktuális befektetési összeg 0,1 %-a + Áfa/negyedév
Tőkeemelésben részesült társaságok
4.
Szerződés módosítási díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően számlázandó. A szerződés módosítás aláírását megelőzően esedékes
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
A befektetési összeg 0,4 %-a + Áfa, de minimum 260.000 Ft + Áfa
Az „Együttműködési Szerződés” módosítását szükségessé tevő változtatást  kezdeményező portfolió társaságok

Trend plusz

Jogcím
Esedékesség
Kötelezett
Díj
Érintett társaságok
1.
Minősítési díj
Minősítéshez szükséges anyagok teljes körének megküldését követően, az anyag beadásakor fizetendő
Aki a minősítéshez szükséges anyagokat megküldte.

200.000 + Áfa
Elutasított társaságok Tőkeemelésben részesült társaságok
2.
Szerződés-
kötési díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően. Szerződéskötéskor számlázandó, tőkebefektetés pénzügyi rendezését megelőzően  esedékes
Tőkeemelés kedvezményezett társasága.
A befektetési összeg 0,8 %-a + Áfa
Tőkeemelésben részesült társaságok
3.
Monitoring díj (Kezelési költség)
Negyedévente, a monitoring minősítést követően
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
Az aktuális befektetési összeg 0,1 %-a + Áfa/negyedév
Tőkeemelésben részesült társaságok
4.
Szerződés módosítási díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően számlázandó. A szerződés módosítás aláírását megelőzően esedékes
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
A befektetési összeg 0,4 %-a + Áfa, de minimum 260.000 Ft + Áfa
Az „Együttműködési Szerződés” módosítását szükségessé tevő változtatást  kezdeményező portfolió társaságok

Inno

Jogcím
Esedékesség
Kötelezett
Díj
Érintett társaságok
1.
Minősítési díj
Minősítéshez szükséges anyagok teljes körének megküldését követően, az anyag beadásakor fizetendő
Aki a minősítéshez szükséges anyagokat megküldte.

400.000 + Áfa
Elutasított társaságok Tőkeemelésben részesült társaságok
2.
Szerződés-
kötési díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően. Szerződéskötéskor számlázandó, tőkebefektetés pénzügyi rendezését megelőzően  esedékes
Tőkeemelés kedvezményezett társasága.
A befektetési összeg 0,8 %-a + Áfa
Tőkeemelésben részesült társaságok
3.
Monitoring díj (Kezelési költség)
Negyedévente, a monitoring minősítést követően
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
Az aktuális befektetési összeg 0,1 %-a + Áfa/negyedév
Tőkeemelésben részesült társaságok
4.
Szerződés módosítási díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően számlázandó. A szerződés módosítás aláírását megelőzően esedékes
Tőkeemelés
kedvezményezett cége
A befektetési összeg 0,4 %-a + Áfa, de minimum 260.000 Ft + Áfa
Az „Együttműködési Szerződés” módosítását szükségessé tevő változtatást  kezdeményező portfolió társaságok

Patika Tőkeprogram

Jogcím
Esedékesség
Kötelezett
Díj
Érintett társaságok
1.
Minősítési díj
Minősítéshez szükséges anyagok teljes körének megküldését követően, az anyag beadásakor fizetendő
Aki a minősítéshez szükséges anyagokat megküldte.

80.000 + Áfa
Elutasított kérelmező Tőkeemelésben részesült társaságok
2.
Szerződés-
kötési díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően. Szerződéskötéskor számlázandó, tőkebefektetés pénzügyi rendezését megelőzően  esedékes
Tőkebefektetés igénylésére jogosult gyógyszerész.
Nincs
Tőkeemelésben részesült társaságok
3.
Monitoring díj (Kezelési költség)
Negyedévente, a monitoring minősítést követően
Tőkebefektetés igénylésére jogosult gyógyszerész.
Nincs
Tőkeemelésben részesült társaságok
4.
Szerződés módosítási díj
Döntéshozó testület pozitív döntését követően számlázandó. A szerződés módosítás aláírását megelőzően esedékes
Tőkebefektetés igénylésére jogosult gyógyszerész.
A befektetési összeg 0,4 %-a + Áfa, de minimum 260.000 Ft + Áfa
Az „Együttműködési Szerződés” módosítását szükségessé tevő változtatást  kezdeményező portfolió társaságok
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
2013. június 28.